INDIVID

Grupi i sigurimit të mjeteve motorike, shëndetit në udhëtim dhe pasurive të patundshme

Mjetet Motorike

Sigurimi i mjetit motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta (MTPL) është një sigurim i detyrueshëm me shume …

Shendeti ne udhetim

i ofrohet çdo qytetari Shqiptar, që udhëton jashtë territorit të Shqipërisë më shumë …

PRONA

Sigurimi nga zjarri dhe rreziqet shtese,  sigurimi nga vjedhja më shumë…

BIZNES

Grupi i sigurimit te garancive, mjeteve monetare dhe të bankës si edhe sigurimit të përgjegjësive

Sigurimi i Garancise se Ofertes

ofrohet nga Siguruesi për subjektet pjesmarrëse në tender, që i janë/apo do ti përgjigjen kerkesës për ofertim të Autoritetit Kontraktor më shumë…

Sigurimi i Garancise se Kontrates

ofrohet nga Siguruesi për subjektet që shpallen fitues në tender nga Autoriteti Kontraktor.

Sigurimi i Mjeteve Monetare

Sigurimi i Parave në Kasafortë, i parave ne udhetim si dhe i pergjegjesive te bankiereve më shumë…

Sigurimi i Pergjegjesive

mbulojnë përgjegjësinë ligjore të të siguruarit, ndaj dëmeve që u shkaktohen palëve të treta nga ngjarja e sigurimit e ndodhur gjatë periudhës së sigurimit më shumë…

Publikime

Paqyrat 2016
Paqyrat 2016
Raport2015
brochure
raport2013

Sigurimi i Projekteve Inxhinierike

Sigurimi i kontraktuesve nga të gjithë rreziqet në ndërtim dhe në montim. Si edhe sigurimi i makinerive më shumë…

Sigurimi i Mjeteve Lundruese dhe Fluturuese

Sigurimi i Mallit në Transport më shumë…

E RE
SIGURIMI NGA TERMETI

Mbështetur nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, Banka Botërore, Bashkimi Europian dhe donator të njohur ndërkombëtarë, Europa Re ka hartuar dhe risiguron produkte cilësore të Sigurimit të Tërmetit për Banesat dhe Ndërmarrjet e Vogla e të Mesme më shumë…

370 milion ALL kapital fillestar
9 dege me nje rrjet te standartizuar
1 nivel menaxherial, vendimet e decentralizuara japin nje eksperience te larte ne finance, shkenca aktuariale, inxhinieri, ne procesin e trajtimit te pretendimeve, teknologjine e informacionit, marketing dhe ceshtjeve ligjore
Zyra qendrore e Ansig ndodhet ne qender te Tiranes prane Kullave Binjake me nje pamje piktoreske ne bulevardin kryesor
Aplikacion Software On-line per shitje dhe per trajtimin e dëmeve
Game e gjere Portofoli Sigurimi
niveli i kapitalit aktual 613 milion ALL